Servio-Belgium is de Belgische overkoepelende vereniging van Oud-strijders, politieke gevangen, oorlogsslachtoffers, veteranen en aangesloten vaderlandslievende verenigingen.

Met de publicatie van de hernieuwde statuten in het staatsblad in 2014 heeft het definitief de tradities van het Nationaal Eenheidsfront der Oud-Strijders en Veteranen overgenomen.

Servio-Belgium werd opgericht in 1967 op vraag van Koning Boudewijn met als doel het samengaan van een aantal nationale verenigingen die na de twee grote oorlogen opgericht werden.

Het initiatief ging uit van groepen burgers en van diegenen die gemeenschappelijk en actief op de verschillende fronten hadden deelgenomen aan de verdediging van het land of die de kwellingen van de bezetting niet lijdzaam hadden ondergaan maar er in tegendeel een waardig verzet tegen geboden hadden. De meeste hadden reeds de gehechtheid aan het land en aan de idealen waarvoor hun leden in de twee wereldoorlogen gestreden hadden, in hun statuten opgenomen.

In de jaren na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog hebben tal van landgenoten eer gebracht aan deze traditie door in een internationaal kader deel te nemen aan de operaties ter verdediging van onze vrijheden.

Om te beginnen reeds in 1950 tijdens de Koreaanse Oorlog: een ideologisch conflict tussen het communisme en de westerse opvattingen omtrent democratie.

Later werd, onder auspiciën van de NAVO en de Verenigde Naties, deelgenomen aan de internationale opdrachten in Afrika, Nabije-Oosten, Midden-Oosten, Balkans en Azië.

Servio heeft de draagwijdte van haar statuten uitgebreid door in haar doelstellingen, niet alleen naar de leden maar eveneens naar de ganse bevolking toe, een “verantwoord burgerschap” te promoten. Hiermee wordt een ethiek bedoeld gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het wederzijdse respect tussen alle mensen.

Servio-Belgium concentreert zich momenteel vooral op het hergroeperen van haar leden en het bevorderen van de activiteiten in de meest brede zin van het woord, niet alleen van haar leden meer zeker ook van de plaatselijke verenigingen of gemeenschappen.

Het beschikt daarvoor momenteel over een eigen door vrijwilligers bemand secretariaat, met zetel in het Kwartier Prins Albert, Karmelietenstraat 20 te 1000 Brussel. In elke provincie is een vertegenwoordiger actief met als opdracht, indien dit nodig zou zijn, de provinciale autoriteiten met raad en daad bij te staan bij het organiseren van vaderlandslievende manifestaties en bezoeken aan de talrijke herdenkingsplaatsen van de beide wereldoorlogen.

Traditioneel organiseert Servio, elk jaar, in het kader van de herdenking van wapenstilstand van 11 november 1918 een concert te Brussel.

Servio-Belgium verwelkomt tevens de Vaderlandslievende Verenigingen met dezelfde doelstellingen, die als toegetreden lid de Koepelvereniging willen vervoegen. Er wordt bovendien gerekend op onze jongerengeneratie, en niet in het minst op onze Veteranen, om zich mee achter deze idealen te scharen. Het zijn zij die hebben deelgenomen aan de talrijke humanitaire operaties en aan operaties tot behoud en herstel van de vrede waarin onze strijdkrachten een rol speelden sinds 1959.

Zij staan dan ook klaar om de fakkel over te nemen van de gemeenschap van oud-strijders om de gemeenschappelijke idealen te verdedigen.

  • Het ideaal behoeden waarvoor de Belgen gestreden,geleden hebben en gestorven zijn voor de verdediging van het land;of hebben deelgenomen aan nationale of internationale operaties gemandateerd door de Belgische Regering.
  • Het bevorderen en onderhouden in de gemeenschap van verantwoord burgerschap, gebaseerd op de universele verklaring van de Rechten van de Mens en geïnspireerd door het voorbeeld van diegenen die hun leven lieten voor de integriteit en gehechtheid aan die rechten.
  • Zich verzetten tegen alles wat de grondwet en de eenheid onder Belgen aantast.
  • In verband met educatie een oordeelkundig onderwijs van onze nationale geschiedenis eisen.
  • Blijk geven van onderlinge solidariteit;het voorbeeld geven van verbondenheid onder alle Belgen.
  • De overdracht aan de jongere generaties verzekeren van de tradities en het bevorderen van een gemeenschappelijk ideaal onder de bevolking,vooral onder de jongeren.

Let us never forget the past,
let's build the future together,

for our children and grandchildren !