Koninklijke Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers 1914-18 en 1940-45
Voorzitter: M. / Dhr. Th. COPPIETERS 't WALLANT
Kenteken: FRNVG
Voorzitters email: Thierry.ctw@live.be
Secretaris: TIBOR WITTIG André
Secretaris email: tibor.wittig@telenet.be
Verenigingstype : OUDSTRIJDERS

Gesticht in 1931 met het doel de oorlogsvrijwilligers van de Grote Oorlog samen te brengen, later volgden de vrijwilligers van de Tweede Wereldoorlog.

Vriendenkring Militaire Technische Samenwerking
Voorzitter: Col Hre Jena-Pierre URBAIN
Website: https://cerclectm.be/ctm2/portal/Menu/index-pub.php?page=1
Kenteken: VMTS - CCTM
Voorzitters email: president@cerclectm.be
Secretaris email: contact@cerclectm.be
Verenigingstype : VETERANEN

De Kring MTS werd gesticht om de herinnering te onderhouden aan de kameraadschap tussen haar leden. De MTS heeft verschillende fases gekend...

National Verbond der Oudkrijgsgevangenen en Prikkeldraad Fonds
Voorzitter: M. / Dhr. Michel FLAMENT
Kenteken: FNAPG – FB NVOK – PF
Voorzitters email: martine@fnapg.be
Secretaris: Dhr. DEMAN Bernard
Secretaris email: b.deman@skynet.be
Verenigingstype : CONCENTRATIE KAMPEN, GEVANGENEN

Gesticht in het kamp van Parchim (Duitsland) in november 1914 en weer samengesteld te Brussel op 18 januari 1919 onder de naam « Nationale Liga van de Oud-Krijgsgevangenen », later « Nationale Federatie van de Militaire Oud-Krijgsgevangenen », in het kort N.V.O.K., werd de Vereniging van de Gewezen Krijgsgevangenen (NVGKG) definitief te Brussel gesticht op 13 september 1947 (MB 25/10/1947) door de overdracht, aan deze nieuwe federatie van al de effectieven van de 3 grote verenigingen van Krijgsgevangenen die op dat ogenblik bestonden, namelijk de N.V.O.K. (Nationale Vereniging van Oud-Krijgsgevangenen), de N.V.S.O.K. (Nationale Vereniging van de Strijders, Oud-Krijgsgevangenen) en de U.O.K. (Unie van de Oud-Krijgsgevangenen).

Koninklijke Kring Officieren Para-Commando
Voorzitter: Kolonel Baron de Jamblinne de Meux Werner
Website: https://spiritparacommando.be/
Secretaris email: info@spiritparacommando.be
Verenigingstype : PATRIOTTISCHE KRINGEN

Het doel van de Kring is het bevorderen en consolideren van de broederschap van wapens tussen alle paracommandoofficieren van zowel actieve als reservekader.

Verbroedering der Geparachuteerde Agenten
Voorzitter: Marcel FRANKSON
Kenteken: FAP – VGA
Voorzitters email: patrick.guerisse@gmail.com
Verenigingstype : WEERSTAND

De Verbroedering van de agenten parachutisten is een vereniging zonder winstoogmerk gesticht door agenten die tijdens de oorlog 1940-1945 van Groot-Britannië naar bezet België geparachuteerd werden.

Stichting Geheim Leger
Voorzitter: Ere Lt-Kolonel Yvan LAMBRECHTS
Website: https://www.sgl-fas.be/?lang=nl
Kenteken: FAS - SGL
Voorzitters email: moulam@telenet.be
Secretaris: Cdt b.d. Patrick Baillieux
Secretaris email: baillieux.patrick@hotmail.com
Verenigingstype : WEERSTAND

Na de capitulatie van 28 mei 1940 proberen enkele Officieren en Onderofficieren die in België gebleven waren, contact te handhaven met de gedemobiliseerden van hun eenheden, terwijl anderen naar Engeland of Africa uitwijken om de strijd voort te zetten. Onder het commando van Kolonel Staf Brevet Houder Lentz, die het « Herstelde Belgisch Leger » stichtte, en Kapitein-Commandant Staf Brevet Houder Claser, die het « Belgisch Legioen (LB) » heeft gesticht, groeit de idee van een meer globale militaire operatie.

Koninklijk Verbond der Veteranen van ZM Koning Leopold III
Voorzitter: Kol (b.d.) Louis VAN LEEMPUT
Kenteken: KVKVL III - LRVRL III
Voorzitters email: louvanleemput1@skynet.be
Verenigingstype : PATRIOTTISCHE KRINGEN

« Hulde te brengen aan Koning Leopold III, Zijn gedachte en de grote gebeurtenissen van Zijn roemrijk bewind in de herinnering te houden. Haar voortdurende bekommernis zal zijn : het aandenken levendig te houden aan de Vorst die gestreden heeft tegen de overweldiger, die geleden heeft onder zijn dwangbezetting en die in alle omstandigheden het Vaderland gediend heeft.

Koninklijk Nationaal Verbond der Verminkte en Invalide Militairen van de Oorlog - DSA (Dienst voor Sociale Actie)
Voorzitter: Dhr. Willy SONCK
Kenteken: FRNI - KNVI
Voorzitters email: willy.sonck@skynet.be
Secretaris email: inv.belg.ver@inig.fgov.be
Verenigingstype : OORLOGSINVALIDEN, WEDUWEN EN RECHTHEBBENDEN

De start van de Studiekring werd reeds in 1916 genomen. In Port-Villez (Frankrijk) was het revalidatiecentrum voor oorlogsinvaliden gevestigd. In het vooruitzicht van hun terugkeer naar burgerleven werd aan deze oorlogsinvaliden onderricht in verscheidene vormen verstrekt.

Steuncomité aan de plechtigheid aan de Cenotaaf te London (UK)
Voorzitter: Comte / Graaf Henri d’ OULTREMONT
Kenteken: Cenotaph
Voorzitters email: henri_doultremont@yahoo.fr
Verenigingstype : PATRIOTTISCHE KRINGEN

Een cenotaaf is een monument opgericht ter ere van zij die elders stierven voor hun vaderland. Het woord is afkomstig uit het Grieks en betekent zoveel « leeg graf ». Op 17 februari 1934 komt de Belgische Koning Albert I om het leven bij een val van de rotsen in Marche-Les-Dames.

Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais
Voorzitter: Lt Col Hre René FABRY
Website: http://www.fraternellechasseursardennais.be/
Voorzitters email: rfabry@skynet.be
Verenigingstype : VETERANEN
Koninklijke Verbroedering der Militairen in het Buitenland
Voorzitter: Dhr. Willy VANHOREBEEK
Website: http://www.frme-kfmb.be/
Kenteken: FRME - KFMB
Voorzitters email: willy.vanhorebeek@scarlet.be
Secretaris email: frme-kfmb@hotmail.com
Verenigingstype : VETERANEN

De KFMB is een vereniging van oud-militairen voortgekomen uit de eerste bezetting van Duitsland 1918-1929 en de tweede bezetting 1945-1955 (N.U.O.B.). De eerste bezetting duurde 11 jaar en kostte het leven aan 688 militairen.

Amicale Nationale Para Commando Vriendenkring
Voorzitter: Brigade-generaal (o.r.) Pascal LAUREYS
Website: http://www.anpcv.be/nl
Kenteken: ANPCV
Voorzitters email: pasc.laureys@gmail.com
Verenigingstype : OUDSTRIJDERS

De ANPCV werd op 8 mei 1967 gesticht. Deze nieuwe vereniging had als doel de, tot op die dag, bestaande officiële Para-Commando entiteiten te groeperen. Inderdaad, in 1946 wordt de Commando Verbroedering opgericht onder het voorzitterschap van Luitenant-Kolonel Danloy.

Nationale Strijdersbond van België, Koninklijke Vereniging
Voorzitter: Dhr. Leon DE TURCK
Website: http://www.nsb-fnc.be
Kenteken: FNC - NSB
Voorzitters email: nsb-fnc@skynet.be
Verenigingstype : OUDSTRIJDERS

De Nationale Strijdersbond van België, de belangrijkste bond van oud-strijders, werd officieel opgericht in februari 1919 in de « Rose Blanche » - Grote Markt te Brussel, door de strijders van 1914-1918.

Koninklijk Verbond Vaderlandsminnende Kringen (Groot-Antwerpen en omgeving)
Voorzitter: M. Ron MARECHAL
Kenteken: KVVK
Voorzitters email: rony.marechal@telenet.be

Doelstellingen van het K.V.V.K.

 

- Verenigingen samen brengen die de vaderlandsliefde in de meest brede betekenis van het woord in ere wensen te houden, om banden te verstevigen en de onderlinge samenwerking te bevorderen. Ze worden aangespoord deze doelstellingen op te nemen in hun statuten.

- IJveren voor de ontwikkeling van de vaderlandsliefde en burgerzin bij de jeugd.

- De herinnering levendig houden aan de betekenisvolle historische gebeurtenissen.

- De erkenning van de democratische waarde van de humanitaire- en vredesgedachte.

- De samenwerking bevorderen met gelijkgezinde organisaties in gans het land.

Nationale Confederatie der Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België
Voorzitter: Dhr. Edmond EYCKEN
Kenteken: CNPPA - NCPGR
Voorzitters email: edmond.eycken@telenet.be
Secretaris email: cnppa.ncpgr@warheritage.be
Verenigingstype : CONCENTRATIE KAMPEN, GEVANGENEN

De NCPGR werd op 28 september 1946 opgericht, bij de terugkeer van de geredden uit de kampen. Generaal-Majoor Lentz is er de eerste voorzitter van geweest. De burelen bevonden zich toen op de Louizalaan. In 1953 wordt de benaming « van België » toegevoegd aan de afkorting NCPGR. Albert Régibeau – Weerstander – politiek gevangene van Esterwegen en van Dachau, nam het voorzitterschap op zich van de Luikse Unie van politieke gevangenen (gesticht in 1918).

Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren
Voorzitter: Benny Croes
Website: https://kvoosror.be/
Kenteken: KVOO - SROR
Voorzitters email: bennycroes49@hotmail.com
Verenigingstype : PATRIOTTISCHE KRINGEN

De Vereniging werd in 1857 opgericht onder de benaming « Algemene Vereniging van Gepensioneerde Officieren ». De eerste statuten legden het accent op het welzijn en de wederzijdse solidariteit. De eerste stichtende Voorzitter was een genaturaliseerde Franse Officier, Felix Pommiès de Beaupré, een Fransman van Calvados, die in 1830, in Brussel, aan de gevechten had deelgenomen.

Koninklijke Unie der Inlichtingsen Actiediensten
Voorzitter: Robin LIBERT
Website: https://sites.google.com/site/rusraasbl/home
Kenteken: KUIAD - RUSRA
Voorzitters email: robin.libert@rusra-kuiad.be
Secretaris: M. VERHEYLEWEGEN Léon
Secretaris email: sec2@rusra-kuiad.be
Verenigingstype : WEERSTAND

18.716 Agenten van de Inlichtingen en de Actiediensten werkten in België en in het buitenland. Dag na dag groef deze vijfde colonne, zoals mollen, haar galerijen onder de voeten van de bezetter. De Unie van de Inlichtings- en Actiediensten (U.I.A.D) groepeert de overlevenden van de Belgische clandestiene netwerken van de oorlog ‘40-‘45, evenals de weduwen en wezen van de geëxecuteerde agenten, of zij die van uitputting zijn gestorven in de concentratiekampen.

Nationale vereniging van veteranen
Voorzitter: Brigade-generaal (o.r.) Pascal LAUREYS
Kenteken: FNV - VNV
Voorzitters email: pasc.laureys@gmail.com
Verenigingstype : VETERANEN

Brengt Ommegang, FNCBOH, ANPCV, CCTM, FRME, Chasseurs Ardennais samen.

Nationale Verbroedering der Blauwhelmen en Humanitaire Opdrachten
Voorzitter: Claude CORNIL
Website: http://www.belgian-bluehelmets-veterans.eu
Kenteken: FNCBOH - NVBHHO
Voorzitters email: claude.cornil@telenet.be
Verenigingstype : VETERANEN

De Verbroedering werd in 1992 gesticht. Dhr Ernest Pilaritz is er de eerste Voorzitter van. Ze groepeert, in een broederlijke structuur, ieder militair die deelgenomen heeft aan buitenlandse operaties van vredeshandhaving, humanitaire of waarneming, gewapend of niet, en dit onder de nationale kleuren of onder deze van de Organisatie van de Verenigde Naties (OVN).

Belgische Dynastie Beweging
Voorzitter: M. FÉRIR Patrice
Kenteken: DYNASTIE
Voorzitters email: patrice.ferir@gmail.com
Verenigingstype : PATRIOTTISCHE KRINGEN
Nationale Vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten
Voorzitter: Dhr. WINNÉ Charles
Kenteken: ANVFA - NVVS
Voorzitters email: ch.winne@skynet.be
Verenigingstype : PATRIOTTISCHE KRINGEN
Komeet Kinship belgium
Voorzitter: Comtesse Brigitte d' OULTREMONT
Website: http://www.cometeline.org/
Kenteken: Komeet
Voorzitters email: Thierry.ctw@live.be
Verenigingstype : WEERSTAND

Bij de operatie « Dynamo » in Duinkerken dook een aanzienlijk aantal Britse militairen, die niet konden ingescheept worden, onder in België. Anderzijds wensten vele jonge Belgen Engeland te vervoegen. In augustus 1941 zetten Andrée De Jongh...

Imosphinx Academy Belgium
Voorzitter: Dhr. PLAITIN Thierry
Voorzitters email: plaitin.libeer@telenet.be
Verenigingstype : PATRIOTTISCHE KRINGEN
Koninklijke Maatschappij Vriendenkring van de Officieren van de Veldtochten
Voorzitter: Dhr. MEHREN Jean-Louis
Kenteken: AOC - VOV
Voorzitters email: aoc-vov.srt@gmail.com
Verenigingstype : OUDSTRIJDERS

Einde november 1918, in Beverlo, vormen Officieren die deelnamen aan de oorlog, een kring, met het doel « Oud-Officieren van de Veldtocht van het leger te groeperen na de oorlog ». De herinnering aan de Russische Revolutie en aan bepaalde wanordelijkheden in Duitsland is nog aanwezig. Ook beslist de Minister van Oorlog tot de ontbinding van de kring.

Koninklijk Verbond der Ridders met Zwaarden
Voorzitter: M. Pierre GERARD
Kenteken: FRCG - KVRZ
Voorzitters email: gerard.pig@base.be
Verenigingstype : OUDSTRIJDERS

Bij Koninklijk Besluit van 14/02/1939 werd de eerste bevordering van Zilveren Zwaarden uitgevaardigd, samen met de toekenning van tienjaalrijkse promoties in de Nationale Orden. Helaas, onderbrak de oorlog alle verdere akties en het duurde tot in 1949 alvorens verder werk kon gemaakt worden voor een tweede bevordering.

Belgische Vereniging van Veteranen en Compagnons van de Ommegang
Voorzitter: Kol. (b.d.) DE WULF Léon
Website: http://www.compagnons-ommegang.com/
Kenteken: Ommegang
Voorzitters email: leon.de.wulf@skynet.be
Secretaris: compagnons.ommegang@brutele.be
Verenigingstype : VETERANEN

De Vereniging heeft namelijk als doel de herinneringen te bewaren aan de operaties en zendingen die, door de Belgische militairen, uitgevoerd zijn in het buitenland in een nationaal of internationaal kader, vanaf 1 januari 1959. Ze vindt zijn oorsprong in 1964 tijdens de operaties in Kongo, uitgevoerd door de 5de Gemechaniseerde Brigade van het Kongolese Nationaal Leger, ...

Koninklijk Nationaal Verbond «Elf november»
Voorzitter: Dhr. / M. Christian MERTENS
Kenteken: FRN 11-NOV - KNV 11-NOV
Voorzitters email: christouillemer@hotmail.com
Verenigingstype : PATRIOTTISCHE KRINGEN

In 1928, waren de Oud-strijders diep geschokt, door de onverschilligheid van een aanzienlijk gedeelte der bevolking voor hun morele en materiële verzuchtingen. Zo ont stonden de eerste afdelingen van Strijderkinderen.

Nationaal Monument aan de Weerstand te Luik (Koninklijke Vereniging)
Voorzitter: M. Patrick ANSIA
Kenteken: MNR - NMW
Voorzitters email: ansia.patrick@gmail.com
Verenigingstype : WEERSTAND

Het monument werd opgericht in 1955. Nadat het Luikse volk een aanzienlijk verzet tegen de bezetter had getoond, besloot de Nationale Unie van het Verzet dat het monument in Luik zou worden opgericht...

Koninklijke Verbroedering der Oud-strijders van de Royal Navy (Belgische sectie) en de Veteranen van de Belgische Marine
Voorzitter: DELGOFFE Christian
Kenteken: RNSB & BN Veterans
Voorzitters email: rnsb.veterans.pr@gmail.com
Verenigingstype : OUDSTRIJDERS

Gesticht in 1946 te Oostende onder het voorzitterschap van Kapitein ter Zee Van Waesbergh, groepeert de vereniging de oudgedienden, allen oorlogsvrijwilligers die dienst namen in de Royal Navy vanaf 1941.

Nationale Unie der Sluikpers
Voorzitter: Dhr. COPPIETERS ‘t WALLANT
Kenteken: NUSP - UNPC
Voorzitters email: Thierry.ctw@live.be
Verenigingstype : WEERSTAND

De Sluikpers bekleedt een voorname plaats in de Belgische weerstand. Haar primoridale rol is bevestigd door de omvang van de repressie van de bezetter ten haare opzichte.

Let us never forget the past,
let's build the future together,

for our children and grandchildren !