• Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren
  • Voorzitter: Benny Croes
  • Website: Website bezoeken
  • Kenteken: KVOO - SROR
  • Voorzitters email: bennycroes49@hotmail.com
  • Verenigingstype : PATRIOTTISCHE KRINGEN

De Vereniging werd in 1857 opgericht onder de benaming « Algemene Vereniging van Gepensioneerde Officieren ». De eerste statuten legden het accent op het welzijn en de wederzijdse solidariteit. De eerste stichtende Voorzitter was een genaturaliseerde Franse Officier, Felix Pommiès de Beaupré, een Fransman van Calvados, die in 1830, in Brussel, aan de gevechten had deelgenomen.

Hij wou zich alzo verdedigen tegen de bezuinigingspolitiek van het leger van toen. Inderdaad; er had zich een meerderheid in de Kamer akkoord verklaard om de oorlogsbudgetten op die wijze te verminderen zodat het leger nog slechts over een machteloze Rijkswacht zou beschikken om zich tegen een buitenlandse invasie te beschermen. De mislukking van deze antimilitairen is te danken aan de tussenkomst van koning Leopold I. Spoedig vervoegden Officieren uit andere regio’s van het land de vereniging. De opzet van deze groepering van Officieren was de verbetering van de militaire pensioenen en om hun rechten te doen gelden, want toen al haalde men zijn neus op om pensioenen aan de Officieren toe te kennen die overeenstemden met de diensten, bewezen aan het Land. In 1880 wordt de benaming « Gepensionneerden » vervangen door « Op rust gestelden ». In 1882 aanvaardt Pins Filip van Vlaanderen, het ere-voorzitterschap van de Vereniging. Na zijn dood zullen Z.K.H. Prins Albert van België, Prins Boudewijn, Hertog van Brabant, Prins Albert van Luik en Prins Filip, Hertog van Brabant, hem opvolgen. In 1930 kent Koning Albert I de titel van « Koninklijk » toe aan de Vereniging. De Algemene Vergadering van 30 mei 1946 aanvaarde nieuwe statuten, hierbij oprichtende « De Algemene Koninklijke Vereniging van Op Rust Gestelde Officieren » (VZW), onder de Hoge Bescherming van de Koning, waardoor het karakter van mutualiteit ontnomen werd, terwijl het filantropisch karakter bewaard bleef. Op 17 december 1960 verenigen de Koninklijke Algemene Vereniging van Op Rust Gestelde Officieren (Brussel), de Koninklijke en Vaderlandslievende Vereniging van Op Rust Gestelde Officieren (Antwerpen) en de Vereniging van de Op Rust Gestelde Officieren van de Vlaanders (Gent) zich, om slechts één Vereniging te vormen. De Koninklijke en Algemene Vereniging van Op Rust Gestelde Officieren, uit hoofde van zijn anciëniteit en zijn effectief, wordt verkozen om de verantwoordelijkheid over de Vereniging op zich te nemen. De nieuw gevormde K.A.V.O.R. is belast met de collectieve administratie, de politiek in zijn geheel, de verdediging van de materiele belangen, morele en sociale, van de Officieren en, op een algemene wijze, van al de militaire of nationale problemen van algemeen belang alsook van de recrutering. Op 10 juni 1978 neemt de Vereniging de benaming « Koninklijke Vereniging van Op Rust Gestelde Officieren » aanneemt; afgekort : K.V.O.R. De K.V.O.R. is aangesloten bij de « Confederatie van Verenigingen van Belgische Officieren » en bij het « Nationaal Comite ter verdediging van de staatspensioenen ». De vertegenwoordiging van de vereniging in elke hoofdplaats van de provincie en in bepaalde lokaliteiten, laten toe om een nauw contact met haar leden te bewaren.

Let us never forget the past,
let's build the future together,

for our children and grandchildren !